Outrora v0.2

Novos recursos: total 25
Produción e consumo de alimentos.
Novos edificios: Granxa, horta, abellariza, baiuca…
Nova unidade: Besteiro
Panel diplomacia: interactúa cos diferentes reinos.
Efectos clima
3 modos de dificultade
Nova interface

New resources: total 25
Food production system.
New buildings: Farm, crops, bee-farm, tabern…
New unit: Crossbow soldier
Diplomacy panel: interact with other kingdoms.
Climate efects.
3 difficulty modes
New hud